Provozní řád

Provozovatel: Dětský klub Plaváčci Ďáblice s.r.o.

Adresa: Praha 8, Legionářů 514

IČO: 16914571

Provozní: Michaela Hercíková

Souhlas s tímto provozním řádem je podmínkou pro účast v kurzech. Řád je vypracován podle zák.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

V případě závažného nedodržení hygienických zásad a bezpečnostních opatření si Rehaklub Jami vyhrazuje právo okamžitého vyloučení dítěte z kurzu, bez nároku rodičů na vrácení kurzovného. Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o dodržování základních předpisů, hygienických zásad a bezpečnostních pravidel, které jsou základním předpokladem pro možnost poskytování vysoké kvality služeb a jelikož pracujeme s malými dětmi, jsou tato opatření opravdu nezbytná. Velmi bychom také ocenili veškeré vaše příspěvky, nápady a náměty týkající se možnosti zkvalitnění našich služeb. Předem děkujeme za vaši pomoc a spolupráci.

Do provozního řádu není možno zahrnout veškeré možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Věříme, že pokud dojde k jakékoliv nestandardní situaci, dokážeme ji společně vyřešit v souladu s právem a slušností.

Prostor Rehaklubu Jami je určen pouze pro malé děti a jejich rodiče nikoli pro širokou veřejnost.

 

ORGANIZACE KURZŮ:

 1. Před zahájením kurzů jsou klienti seznámeni s průběhem, organizací a metodikou kurzů, hygienickými , bezpečnostními zásadami a provozním řádem.
 2. Lekce se může účastnit pouze dítě ve věku od 6 měsíců do 6 let, řádně přihlášené a po vyplnění přihlášky.
 3. Plavání děti od 6 měsíců do 6 let probíhá v bazénu o rozměrech 4x6 metrů a hloubce 130cm. Děti jsou rozděleny do skupin po 5-6 členech dle věku a pokročilosti.
 4. Lekce probíhají v pravidelných termínech, 1x nebo 2 xtýdně, v předem určený den a čas.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu času a instruktorky u vašeho kurzu.
 6. Lekce trvá 40 minut.
 7. Natáčení a focení je povoleno pouze pro soukromé účely a se souhlasem vedoucí instruktorky.
 8.  
  BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY:
 1. Po vstupu do prostor Rehaklubu Jami odložte prosím kočárky do chodby k tomu určené před recepcí, resp. vpravo od recepce.
 2. Na recepci předložte Vaši plavenku. Plavenka je vaše vstupenka na daný kurz a zároveň doklad o zaplacení kurzovného.
 3. Návštěva Rehaklubu Jami je možná pouze v době vaší lekce či náhrady, nebo jiné plánované akce.
 4. Ve vstupním prostoru zanechte svrchní oblečení a obuv a přezujte se. V prostorách centra se pohybujte pouze bez obuvi nebo v přezůvkách. Doporučujeme: gumovou, čistou obuv k bazénu; do tělocvičny sálovou obuv, případně pouze ponožky.
 5. Všem rodičům doporučujeme z bezpečnostních důvodů při účastni na programu odložit řetízky, náušnice a jiné cennosti.
 6. Do prostor šaten, sprch, bazénu a herny je zakázáno nosit skleněné předměty, nádobí a jídlo. Konzumace jakýchkoliv potravin je povolena pouze v našem BABY BARU u recepce.
 7. Děti se v prostorách nesmí pohybovat samostatně a je nutno dávat pozor na kluzké podlahy, okraje a schody. Děti nenechávejte NIKDY bez dozoru. Za své děti v prostorách Rehaklubu nesete plnou odpovědnost.
 8. Do prostor Rehaklubu Jami můžete přijít 30 minut před začátkem vaší lekce. Po lekci doporučujeme dodržet dostatečnou dobu aklimatizace před přechodem do venkovního prostředí, a to alespoň 20 minut po skončení lekce. Ve velkých mrazech doporučujeme až 40 minut. Můžete využít prostor v našem BABY BARU u recepce. V případě zanedbání tohoto doporučení se výrazně zvyšuje riziko onemocnění dítěte.
 9. Vaše osobní věci si zamykejte do skříněk. Za své věci si každý návštěvník ručí sám. Nenoste do klubu cenné věci.
 10. Během lekce je nutno se řídit pokyny instruktorky.
 11. Vstup do bazénu bez souhlasu instruktorky je přísně zakázán.
 12. Čisté prádlo je uloženo na recepci, použité v místnosti k tomu určené v igelitovém pytli a pereme sami.
 13. Svoz odpadu je zajištěn firmou ASSA. Každý den se vynášejí koše a zároveň desinfikují.
 14. Lékárna je uložena na recepci.
 15. Vchod do relaxačního sálu je přes šatny k tomu určené.
 16. V šatně mají přednost maminky potom tatínci. Vše je řízeno na pokyn instruktorky.
 17. Pokud dítě či dospělá osoba poruší zařízení Rehaklubu Jami, je rodič, nebo sama dospělá osoba povinna uhradit škodu v plném rozsahu.

 

HYGIENICKÉ ZÁSADY:

 1. Do bazénu je přísně zakázán vstup s akutním či infekčním onemocněním, závažnými poruchami vnitřních orgánů a také po požití alkoholu a narkotik.
 2. Rodiče odpovídají za to, že oni i jejich děti jsou ve vyhovujícím zdravotní stavu.
 3. Před zahájením lekce dítě preventivně posaďte na nočník, popřípadě je možno využít přirozeného reflexu ve sprše. Nočník po použití vylijte, vypláchněte pod tekoucí vodou a vraťte na místo.
 4. Před vstupem do bazénu a po použití toalety je nutné se řádně osprchovat za použití mýdla a to bez plavek. Dále je nutné důkladně se odlíčit. Ve sprchách a v prostorách bazénu používejte, prosíme, gumovou protiskluzovou obuv.
 5. Děti musí mít v bazénu buď plenkové kalhotky nebo plavky těsně přiléhající k nožičkám. Plavky musí být před každou lekcí řádně vyprané! Děti od 3 let musí používat plaveckou čepičku
 6. Dlouhé vlasy sepněte. Každý, kdo se potápí, musí mít vlasy umyté šamponem.
 7. Maminkám doporučujeme používat jednodílné plavky, tatínkové nesmí používat plavky typu plážové bermudy. Všichni rodiče musí používat plaveckou čepičku.
 8. V případě, že se k bazénu na lekci jde podívat další osoba, musí mít osprchované nohy a vhodné přezutí a převlečení - plavky, nebo tričko a kraťasy.
 9. Ve vodě máme k dispozici pouze pomůcky kvalitou vyhovující vyhlášce č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky určené dětem do 3 let.
 10. Po ukončení lekce rodiče děti osuší, opět provedou hygienu a zajistí děti proti prochladnutí.
 11. Podložky pro přebalování zajistí provozovatel. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme umístit podložky na zem.
 12. Veškeré pomůcky, podložky, nočníky a hračky jsou ukládány v prostorách k tomu určených. K dezinfekci jsou jen ty přípravky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště ( INCIDIN EXTRA, SANITOL, MIKASEPT.). Při dezinfekci je dodržována expoziční doba dezinfekčního prostředku dle návodu a koncentrace. Dezinfekční prostředky jsou měněny 1x za 6 měsíců.
 13. Dezinfekce podložek a dalších pomůcek je vždy po každém kurzu.
 14. Při znečištění vody dítětem je provoz přerušen do odstranění nečistoty – výměna a dezinfekce vody.
 15. Do dětského koutku v prostorách recepce pouštějte děti pouze bez obuvi. Před odchodem prosíme uveďte vše do původního stavu.

 

STORNO PODMÍNKY:

 1. Po zarezervování vašeho místa v kurzu je nutno uhradit 1. splátku. Po připsání platby na náš účet je pro vás místo rezervováno. Při nedodržení termínu platby se rezervace ruší.
 2. Pokud nebude uhrazena 2. splátka, budete z kurzu vyřazeni a ztrácíte nárok na případné nevybrané náhrady.
 3. Termíny a výše splátek budou včas vyvěšeny na recepci i na našich stránkách.
 4. Storno podmínky: V případě, že chcete kurz stornovat ještě před jeho začátkem (tzn. před 1. lekcí) 1 týden a méně: činí storno poplatek 10% ze zaplacené zálohy.
  Pokud kurz stornujete dříve, bude vám vrácena plná částka.
 5. V případě storna kurzu do začátku 2. lekce máte nárok na vyplacení 80% z celé částky 1. splátky. Zbylých 20% je výše smluvní pokuty, kterou je Vám Rehaklub Jami oprávněn účtovat za nedodržení dohodnutých podmínek kurzu.
 6. Pozdější storna – pouze ze závažných důvodů – je nutno řešit s vedením Rehaklubu.
 7. V případě zrušení lekce ze strany Rehaklubu Jami (z technických důvodů, nemoci…) vám bude automaticky nabídnuta náhradní lekce.

INFORMACE O NÁHRADNÍCH HODINÁCH:

 1. Náhradní lekce (NL) poskytujeme v poměru 1:1, a to pouze v probíhajícím kurzu a pouze v případě očekávané absence, kterou nahlásíte před samotnou absencí. V tomto případě můžete čerpat náhradní lekci v poměru 1:1 v náhradní skupince, v rodinném plavání nebo na cvičení. Lekce si můžete nahradit i předem.
 2. V případě neočekávané absence, nahlášené nejpozději do 8:00 hodin v den absence zásadně sms na čísle 602603370 (jiné formy omluvy neakceptujeme), poskytujeme náhradní lekci v poměru 2:1. Náhradní lekci je nutno vybrat do konce trvání zaplaceného bloku v náhradní skupince nebo v rodinném plavání dle dohody.
 3. Plavání si můžete případně nahradit 1:1 cvičením. Tato varianta je vhodná pokud máte např. od lékaře nařízen klidový režim po nemoci a lekce plavání si nestíháte vybrat.
 4. Lekce ani kurzovné nelze převádět do dalších kurzů, neboť náklady na místo v kurzu a ve skupince již stoprocentně plynou.
 5. Po ukončení kurzu je možné vybírat NL maximálně po dobu 4 týdnů pouze v rodinném plavání. Poté nárok na NL propadá.
 6. Náhradní lekci za nevybranou domluvenou NL neposkytujeme.
 7. Na NL není nárok při:
  • Neomluvené neúčasti
  • Pozdě omluvené neúčasti (po 8:00 v den lekce)
  • Nevybrané NL (byť řádně omluvené)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A HYGIENA VODY:

 1. Provozní podmínky kurzů se řídí platnými právními předpisy ( zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, vyhláška č.135/2004 Sb., stanovující hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vyhláška č.84/2001 Sb. O hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let).
 2. O provozu kurzů je veden provozní deník.
 3. Kurzy jsou vedeny pod dozorem kvalifikovaných instruktorek plavání kojenců a batolat. Metodika kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů.
 4. Dodržování tohoto řádu je závazné pro všechny účastníky kurzu. Zaplacením kurzu a převzetím dokladu a zaplacení stvrzujete, že jste se s provozním řádem seznámili, souhlasíte s ním a bude se jím řídit.
 5. Teplota vody a vzduchu je kontrolována před zahájením každé lekce. Teplota vzduchu je o 1-3 °C vyšší než teplota vody. Teplota vody se pohybuje mezi 30-31 °C..
 6. Denně, před zahájením lekcí, je vše pečlivě omyto čistou vodou a dezinfikováno. Ostatní prostory jsou několikrát denně důkladně čištěny a dezinfikovány (INCIDIN EXTRA, SANITOL, MIKASEPT). Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti k tomu určené.
 7. Při znečištění vody dítětem je provoz okamžitě zastaven na dobu nezbytně nutnou k vypuštění, dezinfekci, následnému napouštění a ohřevu vody v bazénu.
 8. Provozovatel zodpovídá za pravidelné kontroly jakosti vody, její úpravu, úklid a dezinfekci prostor a provozování kurzů.
 9. Pravidelné rozbory vody provádí akreditovaná ekologická laboratoř PEAL s.r.o. , U Vodojemu 15, Praha 4.

CO SI VZÍT S SEBOU :

Na plavání:

 1. Platnou plavenku.
 2. Hygienické potřeby: mýdlo šampon, osušku, plavky pro sebe a dítě, župan a další osobní potřeby (např. hřeben).
 3. Fén je k dispozici k zapůjčení na recepci – ZDARMA.
 4. Vhodnou obuv užívanou výhradně pro pohyb v prostorách bazénu.

Na cvičení:

 1. Pohodlné oblečení (např. tričko, legíny…)

Návštěvy: např.: babičky, tatínkové : gumové přezuvky, tričko a kraťasy či lehké kalhoty (v prostorách BC je teplo).

 

STRUKTURA LEKCÍ:

Plavání:

 • 10 minut rozcvička, 5 minut rozplavání, 15-25 minut hlavní fáze a 10 minut volných na samostatné vyplavání.

Cvičení:

 • Děti do 1,5 roku: 40 minut – 10 minut rozcvičení, 20 minut hlavní fáze, 10 minut relaxace, zklidnění.
 • Děti od 1,5 roku: 60 minut – 10 minut rozcvičení, 30 minut hlavní fáze, 10 minut intenzivní fáze cvičení, 10 minut relaxace, zklidnění.

Pozorně si řád přečtěte - zaplacením kurzovného s Provozním řádem souhlasíte.

Provozní řád je vyvěšen na viditelném místě a je také k nahlédnutí v recepci.

(C) 2011 itpruvodce.cz